Vad ska jag göra? Var ska jag vara? -Landsbygdsungdomars tankar om jobb och plats

I dagens samhälle ställs höga krav på självständighet, flexibilitet och att göra strategiska val mellan oöverskådliga livsalternativ. Utbildnings- och karriärvägar formas i stor utsträckning av den sociala bakgrunden men uppfattas som att de mestadels kommer “inifrån” individen. Vad individen ska göra hänger också tätt samman med var hon vill vara. Forskning om ungas övergångar till […]

Be the First to comment. Read More

Vissa dagar är mer spännande än andra

Vissa dagar är mer spännande än andra. När en forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling, alternativt licentiatavhandling, kvalar definitivt in som mycket spännande dagar! Idag har en av de licentianderna jag handlett försvarat sin licentiandavhandling. Opponenten, docent Erik Andersson från Göteborgs universitet, ställde ingående och komplicerade frågor om avhandlingens innehåll och studiens genomförande. Det var ett mycket […]

Be the First to comment. Read More

Jag vill förstå – barns delaktighet i LSS-utredningar

Kim 12 år har en intellektuell funktionsnedsättning. Kim går i 6:an och där finns kamrater men på fritiden finns ingen kompis. Kims klasskamrat är på korttids varannan helg och Kims föräldrar bestämmer sig för att ta reda på om Kim kan få vara där också. De ansöker därför hos kommunen om LSS-insatsen korttidsvistelse. Kim förstår […]

Be the First to comment. Read More

Föreningslivet som främjande arena?

I Sverige är föreningslivet, med dess starka och mångåriga tradition, nästan att betrakta som en institution. Många har erfarenhet av föreningslivet, som aktiv deltagare och/eller som ledare, tränare eller förtroendevald och för många barn, unga och vuxna utgör föreningslivet en stor del av vardagslivet. Med dess långa historia kan föreningslivet beskrivas som en folkrörelse – […]

Be the First to comment. Read More

Livet i vakuumland! Det sociala arbetet på en kommunal arbetsmarknadsinsats för unga

En av socialarbetarna som arbetar i den insatsen som jag beforskat uttrycker en dag med ganska stor frustration att det känns som att arbeta i ett vakuumland. Hon har försökt hjälpa flera deltagare att återvända till sina studier men hon upplever att utbildningsystemet är trögt och inte särskilt flexibelt. Det resulterar i att de unga […]

Be the First to comment. Read More

Barn- och ungdomsforskning i en global och lokal värld, Del 2

Det här blogginlägget är det andra av två sammanlänkade inlägg i vilka jag berättar om hur internationell och lokalproducerad forskning tillsammans utgör en förutsättning för ett ökat kunnande om barn och unga. Det första inlägget, som publicerades 2024-01-04, var med fokus på internationell barn- och ungdomsforskning. I detta andra inlägg kommer jag att fördjupa mig […]

Be the First to comment. Read More

Barn- och ungdomsforskning i en global och lokal värld, Del 1

Det här blogginlägget kommer vara uppdelat på två inlägg, ett med fokus på internationell forskning och ett med fokus på lokalproducerad forskning. Som forskare står jag med det en benet placerat i lokala sammanhang och med det andra benet placerat bland internationella forskare. Tillsammans utgör dessa två kontexter förutsättningen för ett ökat kunnande om barn […]

Be the First to comment. Read More

”Jag vill inte vara den där mattekillen”

Skollagen (SFS 2010:800) säger följande: ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt”. Hur det svenska skolväsendets likvärdighetsideal har utsatts för påfrestningar har vi sett en hel del exempel på såsom misskötsel av statsbidrag eller otillräckliga […]

Be the First to comment. Read More

Mod att leda

I media framträder ofta svensk förskola i termer av kris kopplat till stora barngrupper och för lite personal. Enligt Skolverkets statistik finns det idag 101 000 anställda i förskolan omräknat till heltidstjänster. Av dessa har ca 40 procent en förskollärarexamen. Det senaste decenniet har andelen heltidstjänster med förskollärarexamen minskat stadigt. Rekryteringsbehovet är påtagligt, samtidigt som […]

Be the First to comment. Read More

En likvärdig skola?

En grundprincip i det svenska skolsystemet är att skolan ska vara likvärdig, dvs att alla barn och elever ska ha lika möjlighet och tillgång till utbildning av hög kvalitet, oavsett kön, etnicitet, hembakgrund och bostadsort. Skillnader i skolresultat ska inte bero på vilken bakgrund man har och skolan ska kompensera för de skilda förutsättningar elever […]

Be the First to comment. Read More