ANNIKA THEODORSSON

Hur kan barnkonventionen implementeras?

Barn­konven­tionen (eller FN:s konvention om barnets rättig­heter, som är det formella namnet) som inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn är en del av svensk lag sedan den 1 januari 2020. Sverige ratificerade dock konventionen redan 1990, så det är inget nytt att den ska genomsyra all verksamhet där barn på något sätt är inblandade. […]

Be the First to comment. Read More